Splošni pogoji

Splošna določila

Organizator vašega potovanja je potovalna agencija, ki je v pogodbi/prijavnici navedena kot organizator in jamči za izvedbo objavljenega programa po vsebini aranžmaja. Organizator bo v popolnosti in na opisan način uresničil aranžma, razen v primeru izrednih okoliščin. Za potnika in turistično agencijo SPIK veljajo Splošni pogoji poslovanja TA SPIK.

Storitve

Storitve, ki so vštete v ceno aranžmaja so navedene v posameznem programu.

Prijava

Ob prijavi organizator in potnik skleneta pogodbo, ki je istočasno potrdilo o potovanju in vsebuje podatke o aranžmaju oz. se sklicuje na program potovanja, kjer so podatki navedeni. Ob prijavi je potnik dolžan navesti verodostojne podatke in predložiti dokumente, ki jih zahteva posamezni aranžma oz. potovanje. V primeru, da potnik ob prijavi ne navede točnih podatkov, je odgovoren za vse posledice oz. stroške nastale zaradi napačnih podatkov. V primeru, da je potnik prijavil več oseb se smatra, da je on o pogojih obvestil vse prijavljene in je odgovoren, da svojim sopotnikom preda vse potrebne informacije. Ob prijavi potnik vplača zahtevano varščino, prijava pa velja za potrjeno, ko prejme v podpis prijavnico/voucher.

Rezervacija na vprašanja oz. na poizvedbo

V primeru, da TA SPIK ali organizator potovanja v trenutku sklenitve pogodbe o potovanju ne moreta dokončno potrditi rezervacije, se izvede rezervacija na vprašanje oz. poizvedbo. V primeru, da je rezervacija na poizvedbo potrjena v roku 7 dni od sklenitve pogodbe o potovanju, se šteje, da je pogodba o potovanju sklenjena. TA SPIK ima pravico do povrnitve škode, ki nastane v primeru, da potnik odstopi od pogodbe in veljajo pravila točke Odpoved potovanja. V primeru, da rezervacija na vprašanje ni potrjena se šteje pogodba o potovanju za nično.

Cene aranžmajev, popusti in vplačila aranžmaja

Cene aranžmajev in popusti so določeni v objavljenih programih in veljajo od dne, ko je program objavljen. Različni popusti se med seboj ne seštevajo. Organizator si v skladu z veljavno zakonodajo ( OZ in ZVPot ) pridržuje pravico do spremembe v pogodbi dogovorjenih cen, če pride do sprememb v menjalnem tečaju valute ali tarifah prevoznikov, ki vplivajo na ceno potovanja. Cena aranžmaja se sme zvišati najpozneje do 20. dne pred začetkom potovanja. Soglasje potnika ni potrebno za zvišanje cene aranžmaja do 10%. Če pa podražitev preseže 10%, ima kupec pravico razdreti pogodbo brez plačila odpovednih stroškov. Organizator potovanja si prav tako pridržuje pravico do zvišanja cene v primeru, da se za turistični aranžma ne prijavi zadostno število potnikov, če je pogodbeno dogovorjena cena pogojevana z določenim številom potnikov.
CENA ARANŽMAJA VELJA POD NASLEDNJIMI POGOJI:
a.) da potnik ob prijavi vplača 30% celotne vrednosti aranžmaja, manjkajočih 70% cene pa je treba plačati najmanj 15 dni pred potovanjem, da potnik ob rezervaciji na poizvedbo vplača akontacijo 10% celotne vrednosti aranžmaja in na dan potrditve rezervacije s strani organizatorja potovanja še manjkajočih 20% v skladu z a.) točko. Potovanje mora biti v celoti plačano najmanj 15 dni pred odhodom.

Spremembe programa

Organizator programa ima pravico do spremembe programa, če nastanejo izredne okoliščine, ki jih ni bilo možno predvideti, se jim izogniti ali preprečiti. Organizator lahko zamenja po pogodbi dogovorjeno nastanitev, kar se lahko zgodi šele na kraju samem, vendar le z nastanitvijo v objektu iste ali višje kategorije ter na lastne stroške. Letalski prevoznik si pridržuje pravico do spremembe letalskega voznega reda, kar se lahko zgodi tudi tik pred odhodom.

Organizatorjeva pravica do odpovedi

Organizator programa lahko delno ali popolnoma odpove program, če pred ali med njegovo izvedbo nastopijo izredne okoliščine, ki se jim ni bilo mogoče izogniti ali jih preprečiti in bi za organizatorja predstavljale upravičen razlog, da programa ne objavi ali zanj sprejme rezervacijo, če bi le-te obstajale v času sklenitve pogodbe. Organizator lahko odpove aranžma tudi v primeru, če se ne prijavi minimalno število potnikov, predvideno za posamezno vrsto aranžmajev. Organizator je dolžan potnike o tem obvestiti najmanj 7 dni pred predvidenim odhodom. V teh primerih organizator ne prevzema nikakršne obveznosti za nadomestilo škode potnikom, temveč jim vrne celoten vplačani znesek potovanja, toda brez povrnitve stroškov vizumov ter cepljenj zahtevanih po programu. Če organizator ugotovi, da je pred odhodom prisiljen znatno spremeniti katerega od bistvenih pogodbenih pogojev, mora o tem čimprej obvestiti potnika, da mu le-ta sporoči sprejetje ustrezne odločitve. Če potnik iz tega razloga odstopi od pogodbe ali organizator odpove potovanje pred dogovorjenim datumom odhoda in razlog za odpoved niso izredne okoliščine ali krivda potnika, lahko potnik zahteva vračilo vplačanega zneska ali pa sprejme nadomestni turistični aranžma enake ali višje kakovosti. Če organizator odstopi od pogodbe med njenim izpolnjevanjem, ima pravico do pravičnega plačila za dogovorjene storitve.

Odpoved potovanja

Če potnik želi odpovedati potovanje, mora to storiti pisno. Datum pisne odpovedi je osnova za obračun stroškov odpovedi in sicer: za odpoved do 45 dni pred začetkom potovanja organizator zadrži 10% celotne vrednosti aranžmaja, za odpoved 44 do vključno 35 dni začetkom potovanja organizator zadrži 50% celotne vrednosti aranžmaja, za odpoved 34 do vključno 9 dni pred odhodom organizator zadrži 80% celotne vrednosti aranžmaja, za odpoved 8 dni do vključno 1 dan pred začetkom potovanja organizator zadrži 100% celotne vrednosti aranžmaja. Ne glede na vrednost stroškov stornacije, ima TA SPIK poleg stroškov stornacije tudi pravico do povračila administrativnih stroškov v višini prijavnine. Če se potnik ne more udeležiti potovanja, lahko prenese svojo rezervacijo na drugega potnika, ki izpolnjuje zahteve, predvidene za določeno potovanje. Potnik mora o tem obvestiti organizatorja ali prodajalca najpozneje v 8 dneh pred začetkom potovanja. Potnik mora organizatorju ali prodajalcu povrniti stroške, ki so neposredno povezani s prenosom rezervacije.

Odstopnina zavarovanje rizika odpovedi potovanja

Če potnik ob prijavi predvideva, da se morda zaradi določenih okoliščin ( ki utegnejo nastopiti pri njem ali v njegovi ožji družini ) potovanja ne bo udeležil, lahko položi odstopnino oz. pooblasti TA SPIK da zanj pri zavarovalni družbi sklene zavarovanje za rizik odpovedi turističnega aranžmaja. Zavarovanje je mogoče skleniti le ob prijavi za potovanje in ne kasneje. Zavarovanje velja le za primer vojaškega vpoklica, bolezni ali smrti v ožji družini ( zakonec, starši, otroci ) in se lahko uveljavlja le ob predložitvi ustreznega zdravniškega potrdila. Potek in čas reševanja škodnega primera je v pristojnosti zavarovalnice. Ne glede na plačano odstopnino ima TA SPIK v primeru potnikove odpovedi potovanja pravico do povrnitve administrativnih stroškov.

Obveznosti organizatorja

Organizator mora skrbeti za dobro izvedbo storitev in izbiro poslovnih partnerjev ter zastopati pravice in interese potnikov v skladu z dobrimi navadami v turizmu. Potniku je dolžan nuditi vse v programu aranžmaja navedene storitve in je odgovoren za morebitne nerealizirane ali le delno realizirane storitve. Organizator izključuje vsakršno odgovornost v primeru spremembe ali nerealizacije storitev, nastalih zaradi višje sile ali zamud prevoznih sredstev v skaldu s pozitivnimi zakonskimi predpisi ali mednarodnimi konvencijami.

Reklamacija

Potnik je dolžan reklamirati storitev takoj, na kraju samem, predstavniku organizatorja in z njim pri odpravljanju vzroka pritožbe sodelovati z dobrim namenom. Če potnik ne sprejme ponujene rešitve reklamacije, ki ustreza vplačanim storitvam po programu, TA SPIK ne bo upoštevala kasnejših zahtev za povrnitev škode ali znižanja cene potovanja. Če vzroka pritožbe ni možno odpraviti, potnik vloži pisno pritožbo v roku 2 mesecev po končanem potovanju. V primeru, da potnik ta rok zamudi, organizator ni dolžan obravnavati reklamacije. K pisni reklamaciji, ki vključuje zahtevek po znižanju cene, odškodnini ali drugačno zahtevo, je potnik dolžan predložiti ustrezno potrdilo hotelirja, prevoznika, predstavnika agencije, vodnika ali druge ustrezne osebe o dejanskem stanju, na podlagi katerega svoj zahtevek uveljavlja. Organizator bo upošteval samo utemeljene pisne pritožbe z vsemi priloženimi dokumenti o vzroku reklamacije. Potnik, ki po krivdi organizatorja ni prejel s pogodbo dogovorjenih uslug, ima pravico do odškodnine v višini realne vrednosti uslug. Organizator je dolžan na pisno reklamacijo odgovoriti v roku 8 dni po prejemu le-te oz. takoj, ko zbere vse potrebne informacije. V primeru reklamacije za potovanje, pri katerem TA SPIK ni organizator potovanja, bo TA SPIK pritožbo posredovala odgovornemu organizatorju potovanja in o rešitvi reklamacije potnika pisno obvestila.

Potnikove obveznosti

Potnik se je dolžan informirati o veljavnih predpisih o potnih listinah, vizumih, deviznih, carinskih in zdravstvenih predpisih. Prav tako je dolžan skrbeti, da on osebno ter njegovi dokumenti in prtljaga ustrezajo pogojem, predvidenim z obmejnimi carinskimi, zdravstvenimi in drugimi predpisi svoje države, kakor tudi tiste v ali skozi katero potuje. Potnik je dolžan organizatorju ob prijavi posredovati natančne podatke zase in za osebe, ki jih prijavlja na potovanje, vizum oz. cepljenje si je dolžan urediti sam na lastne stroške. Če zaradi nespoštovanja predpisov potnik potovanja ne bo mogel nadaljevati, nosi sam vse stroške, ki nastanejo v zvezi s tem njemu in njegovim sopotnikom. Potnik mora spoštovati hišni red v gostinskih in hotelskih objektih ter dobronamerno sodelovati s predstavnikom organizatorja. Na potovanju se je potnik dolžan obnašati na način, ki ne ogroža življenja ali zdravja svojih sopotnikov in ne ogroža samega poteka potovanja. Če potnik ne upošteva svojih obveznosti, odgovarja organizatorju za povzročeno škodo, le-ta pa ga ima pravico izločiti iz nadaljnjega potovanja brez povračila kakršnihkoli stroškov.

Prtljaga

TA SPIK ne prevzema nikakršne odgovornosti za prevoz, izgubo, krajo ali poškodbo prtljage. Za prevoz prtljage je odgovoren prevoznik v skladu z veljavnimi predpisi. Morebitne zahtevke v zvezi s tem mora potnik sam uveljavljati neposredno pri prevozniku po pravilih, ki jih določi prevoznik.

Izguba potnih dokumentov

Če potnik med potovanjem izgubi dokumente ali so mu le-ti odtujeni, so pa nujno potrebni za nadaljevanje potovanja ali vrnitev domov, si je na lastne stroške dolžan priskrbeti nove. Za pomoč pri urejanju formalnosti se lahko obrne na organizatorja ali njegovega predstavnika. V primeru, da mora potnik zaradi izgube ali kraje dokumentov potovanje prekiniti, ni upravičen do sorazmernega povračila vplačanega aranžmaja.

Sobe

Razdelitev sob je v pristojnosti hotelirjev, organizator pri tem nima nobenega vpliva, lahko le posreduje potnikove želje, ne more pa zagotoviti, da bodo le-te tudi izpolnjene. Po mednarodnih običajih in pogodbah s hotelirji se izmenjava sob in apartmajev vrši med 12. in 16.uro, zato je treba pri odhodu sobo zapustiti do 10.ure, saj jo je potrebno pripraviti za nove goste.

Zdravstveni predpisi in zaščita

Po predpisih Svetovne zdravstvene organizacije se je za potovanje v določene države potnik dolžan cepiti in si priskrbeti ustrezen dokument. Potnik ima pravico do zdravstvene zaščite in zdravstvenih storitev v domovini in tujini v obsegu in na način, ki je določen s predpisi pristojne zdravstvene ustanove.

Ustne informacije o storitvi in namestitvi

Ustne informacije in zagotovila, ki jih potnik dobi izven TA SPIK organizatorja ne obvezujejo. Veljajo le podatki, ki so napisani na prijavnici/pogodbi o potovanju, ki je sklenjena neposredno med TA SPIK in potnikom.

Uporaba podatkov

TA SPIK vse pridobljene podatke o potnikih varuje v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov. Šteje se, da potnik s podpisom pogodbe pristaja na uporabo teh podatkov tudi za namene statistične obdelave in obveščanja o ponudbi. Če potnik tega ne želi, lahko to pisno izjavi ob prijavi na potovanje.

Telefonska prodaja turističnih aranžmajev

V primeru telefonske prodaje turističnih aranžmajev se pogodba šteje za sklenjeno:

  • s posredovanjem številke kreditne kartice
  • v primeru dogovora o plačilu s položnico ali plačilu v poslovalnici, s posredovanjem osebnih podatkov potnik in ostalih udeležencev

Potnik je dolžan v tem primeru plačati naročeno storitev na podlagi številke rezervacije v roku 3 dni od izvršene prijave, razen če ni določen oziroma dogovorjen daljši oziroma krajši rok. v primeru, da potnik ne plača v tem roku, se šteje, da pogodba ni bila sklenjena.

Šteje se, da je potnik sprejel določila teh splošnih pogojev in ponudbe tisti trenutek, ko je telefonsko naročil turistični aranžma, oziroma potovanje.

Prodaja turističnih aranžmajev prek interneta

V primeru naročila, oziroma prodaje turističnega aranžmaja prek INTERNETA, veljajo ti splošni pogoji in navodila za turistične aranžmaje in posebni pogojji poslovanja ter ponudba, objavljeni na Spikovi INTERNETNI strani, oziroma na internetni strani posrednika TA SPIK.

V primeru, da si določila teh splošnih pogojev in navodil za turistične aranžmaje in določila posebnih pogojev, oziroma ponudbe, objavljene na INTERNETNI strani nasprotujejo, veljajo določila objavljena na internetni strani. Šteje se, da je potnik sprejel določila teh splošnih pogojev in navodil za tisti trenutek, ko je naročil posamezno Spikovo storitev prek INTERNETA.

Bistveni pogoj za veljavnost prijave, je plačilo celotne storitve v roku 3 dni po posredovanju naročila, oziroma prijave, razen če ni določen drugačen rok. V primeru, da v navedenem roku storitev ni plačana, se šteje, da ni bila nikoli naročena.

Sodna pristojnost

V primeru spora je pristojno sodišče v kraju sedeža odgovornega organizatorja.

Sign In