Piran

Obisk Pirana z licenciranim in izkušenim turističnim vodnikom je eden najboljših načinov za spoznavanje kraja, ki velja za biser slovenske obale. Piranska pot poteka na profesionalen, zanimiv in zabaven način. Med obiskom gostje odkrivajo manj poznane Piranske kotičke in odkrivajo zanimive zgodbe in legende tega kraja.

Piran je upravno, kulturno in turistično središče. To slikovito srednjeveško mesto na polotoku je eno najlepših obalnih mest v Istri. Obstaja tudi manjši del ohranjenih mestnih zidov, nekaj trgov, številne cerkve in velike ozke ulice, hiše pa so tesno stisnjene. Ozemlje je pripadalo Beneški republiki že več kot 500 let, živijo pa od ribištva, pomorske trgovine in proizvodnje soli. Zaradi bogate zgodovine in izjemne urbane arhitekture je pravi muzej na prostem in je popolnoma zaščiten z spomeniki.

Piran velja za najlepši kraj na slovenski obali. Srednjeveško oblikovana mreža ozkih ulic, trgov, cerkva in mestnega obzidja odraža njeno bogato zgodovino, ki je že več kot pet stoletij pripadala Beneški republiki in več kot stoletje avstro-ogrski monarhiji. Mesto je bilo stoletja naseljeno s ribiči, razvito pomorsko trgovino in pridelavo soli, danes je Piran upravno, kulturno in turistično središče, ki privablja številne domače in tuje obiskovalce.

Pri vodenem ogledu Pirana vodnik predstavi bogato zgodovino Pirana in številne zanimive zgodbe, ki so se v preteklosti nabrale. Vodnik pojasnjuje tudi trenutni utrip mesta in trenutne dogodke.
Standardni ogled Pirana poteka skozi naslednje točke:

Tartinijev trg, namenjen najbolj znani piranski mestni violinistki, Giuseppeju Tartiniju in njegovi rojstni hiši. Obstaja tudi občinska palača, beneška cerkev in cerkev sv. Peter.

Frančiškanski samostan z baročnim križnim koridorjem, kjer poleti potekajo koncerti klasične glasbe za dobro akustiko.

Cerkev sv. Jurija iz 17. stoletja z baročno notranjostjo in božanskim kipom sv. Jurija v boju z zmajem. S cerkvene terase, ob jasnem vremenu, se odpira pogled na Tržaški zaliv in zaledje na Julijske Alpe in Dolomite. Za oltarjem v cerkvi je skrit križ iz 14. stoletja, eden največjih Piranskih zakladov, Križani iz Pirana (običajno je mogoče videti notranjost cerkve samo skozi ograjo, za vhod v cerkev pa tam). je vstopnina v višini 2 € na osebo v župnijskem muzeju sv. Jurija, ko je odprta).

Punta ali Cape Madona. Tu je cerkev Marijinega zdravja z ohranjenim delom mestnega obzidja in neogotskim svetilnikom. Je najgloblja točka slovenskega morja. Punta ima pogled na Tržaški zaliv in hrvaški Savudrijo.

Promenada ali pristanišče, kjer se nahajajo številne ribje restavracije in trgovine. To je tudi centralna promenada Piran.

Tržni trg, nekoč glavni trg Piran, na katerem je velik pomol in mestno pristanišče, jadrnice, ribiški in izletniški čolni.

Poleg standardne ture je možno izvesti tudi izlet v skladu z interesi gostov. Običajno gledanje traja uro in pol, po želji pa se lahko skrajša ali podaljša. Hoja v opisanem standardnem ogledu Pirana je nekoliko težka, če pa v skupini obstajajo gostje, ki imajo težave pri hoji, se pot lahko prilagodi tako, da se najprej naredi lažji, tišji del, nato pa preostali del skupine. gre do hriba do cerkve sv. Jurija.

Prosti čas: v prostem času imajo gostje v Piranu veliko možnosti. Restavracije, trgovine, trgovine s spominki, TIC, trgovina z izdelki iz Sečoveljskih solin ... Večina jih deluje vse leto.

Muzeji in druge znamenitosti: V Piranu je veliko zanimivosti, ki jih je mogoče združiti z vodenim ogledom mesta. Nekatere od teh znamenitosti so Pomorski muzej Sergej Mašere, podvodni muzej, akvarij, zbirka Čarobnega sveta školjk, Muzej zakladov sv. Jurija...

Za razpoložljivost in ceno nas lahko pokličete na +38641389101

Piran

Visit Piran with a licensed and experienced tourist guide is one of the best ways to get to know the place that is considered the pearl of the Slovenian coast. The Piran route is conducted in a professional, interesting and fun way. During the visit, guests discover the less familiar corners of Piran and discover the interesting stories and legends of this region.

Piran is an administrative, cultural and tourist center. This picturesque medieval town on the peninsula is one of the most beautiful coastal towns in Istria. There is also a small part of the preserved city walls, some squares, many churches and huge narrow streets, and houses are tightly compressed together. The territory belonged to the Venetian Republic for more than 500 years, living from fisheries, maritime trade and salt-making. Due to its rich history and exceptional urban architecture, it is a true outdoor museum and is also completely protected by monuments.

Piran is considered the most beautiful place on the Slovenian coast. The medieval-designed web of narrow streets, squares, churches and city walls reflects its rich history, for over five centuries it belonged to the Venetian Republic and over a century to the Austro-Hungarian Monarchy. For many centuries, the city has been inhabited by fishermen, developed maritime trade and salt-making, and today Piran is an administrative, cultural and tourist center and attracts many domestic and foreign visitors.

During the guided tour of Piran, the guide presents the rich history of Piran and numerous interesting stories that have accumulated over time. The guide also explains the current pulse of the place and the current events.

The standard tour of Piran runs through the following points:

Tartini Square, dedicated to the best known town violinist  of Piran, Giuseppe Tartini and where is also his birth house . There is also the municipal palace, the Venetian church and the church of Sv. Peter.

A Franciscan monastery with a Baroque Cross Corridor, where concerts of classical music are held for good acoustics in the summer.

The church of St. George from the 17th century with baroque decorated interior and with the divine statue of Saint George in the battle with the dragon. From the church terrace, in clear weather, there is a view of the Gulf of Trieste and the hinterland to the Julian Alps and the Dolomites. One of the greatest treasures of Piran, Križani from Piran, a crucifix from the 14th century is hidden behind the altar in the church (usually it is possible to see the inside of the church only through a fence; for entrance to the church, there is a fee of € 2 entrance fee per person to the Parish Museum of St George, when it is open).

Punta or Cape Madona. Here is the Church of Mary of Health with a preserved part of the city walls and a neo-gothic lighthouse.  It is the deepest point of the Slovenian sea. Punta has views of both the Gulf of Trieste and Croatia's Savudrija.

A promenade or a dock where many fish restaurants and shops are located. This is also the Piran central promenade.

A promenade or a dock where many fish restaurants and shops are located. This is also the Piran central promenade.

 The Market square, once the main piran square, and on which there is a large pier and town harbor, sailboats, fishing and pleasure boats.

In addition to a standard tour, it is possible to make the excursion according to the interests of the guests. The usual viewing takes an hour and a half, but can also be shortened or extended if desired. Walking in the described standard tour of Piran is somewhat difficult, but if in the group there are guests, who have difficulty in walking, the path can be adjusted so that a lighter, more quieter part is made first, then the rest  of the group goes to the hill to the church St. George.

Leisure: in the spare time, guests in Piran have many options to do. There are restaurants, shops, souvenir shops, TIC, a shop with products from the Sečovlje salt pans ... Most of them operate throughout the year.

Museums and other attractions: There are many attractions in Piran, which can be combined with a guided tour of the city. Some of these attractions are the Sergej Mašere Maritime Museum, the underwater museum, the aquarium, the collection of the Magical World of Shells, the Museum of Treasures of St. George ...

For availability and price, you can call us at +38641389101

Пиран

Посетите Пиран с лицензированным и опытным туристическим гидом - это один из лучших способов познакомиться с местом, которое считается жемчужиной словенского побережья. Маршрут Пиран проходит профессионально, интересно и увлекательно. Во время визита гости узнают менее знакомые уголки Пирана и узнают интересные истории и легенды этого региона.Пиран является административным, культурным и туристическим центром. Этот живописный средневековый город на полуострове является одним из самых красивых прибрежных городов в Истрии. Есть также небольшая часть сохранившихся городских стен, несколько площадей, множество церквей и  узких улиц. Территория принадлежала Венецианской Республике более 500 лет, живя от рыболовства, морской торговли и производства соли. Благодаря своей богатой истории и исключительной городской архитектуре, это настоящий музей под открытым небом.Пиран считается самым красивым местом на словенском побережье. Сеть средневековых узких улиц, площадей, церквей и городских стен отражает ее богатую историю: более пяти веков она принадлежала Венецианской республике, а более века - Австро-Венгерской монархии. На протяжении многих веков город населяли рыбаки, развивали морскую торговлю и производство соли, и сегодня Пиран является административным, культурным и туристическим центром и привлекает множество отечественных и иностранных гостей.Во время экскурсии по Пирану гид представляет богатую историю Пирана и множество интересных историй, которые накопились с течением времени.

Стандартный тур по Пирану проходит через следующие пункты:

Площадь Тартини, посвященная самому известному городскому  скрипачу  Пирана Джузеппе Тартини, где также находится его родной дом. Есть также муниципальный дворец, венецианская церковь и церковь св. Пeтрa.Францисканский монастырь с поперечным коридором в стиле барокко, где летом проводятся концерты классической музыки для хорошей акустики.

Церковь Святого Георгия с 17-го века с интерьером в стиле барокко и с божественной статуей Святого Георгия в битве с драконом. С церковной террасы в ясную погоду открывается вид на Триестский залив и внутренние районы Юлийских Альп и Доломитовых Альп. Одно из величайших сокровищ Пирана, Крижани из Пирана, распятие 14-го века спрятано за алтарем в церкви (обычно внутри церкви можно увидеть только через забор; для входа в церковь там Взимается плата в размере 2 евро с человека в приходском музее Святого Георгия, когда он открыт)

Пунта или мыс Мадонна. Здесь находится церковь здоровья Марии с сохранившейся частью городских стен и неоготическим маяком. Это самая глубокая точка словенского моря. Из Пунты открывается вид на Триестский залив и хорватскую Савудрию.

Набережная или док, где расположено много рыбных ресторанов и магазинов. Это также центральная набережная Пирана.

 Рыночная площадь, когда-то главная площадь Пирана, на которой есть большой пирс и городская гавань, парусники, рыбацкие и прогулочные катера.

В дополнение к стандартному туру, возможно сделать экскурсию в соответствии с интересами гостей. Обычный просмотр занимает полтора часа, но при желании его можно сократить или увеличить. Ходить в описанном стандартном туре по Пирану довольно сложно, но если в группе есть гости, которым трудно ходить, путь можно отрегулировать так, чтобы сначала была сделана более легкая часть, а затем остальная часть группы  идет на холм к церкви св. Георгия.

Досуг: в свободное время гости в Пиране могут сделать много вариантов. Здесь есть рестораны, магазины, сувенирные лавки, ТИЦ, магазин с продуктами из солеварни Сечовле ... Большинство из них работают круглый год.

Музеи и другие достопримечательности: в Пиране есть много достопримечательностей, которые можно совместить с экскурсией по городу. Некоторые из этих достопримечательностей - Морской музей Сергея Машере, подводный музей, аквариум, коллекция Волшебный мир раковин, Музей сокровищ Святого Георгия ...

Об информации и стоимости, вы можете позвонить нам по +38641389101

Sign In