Koper

Voden ogled Kopra z licenciranim in izkušenim turističnim vodnikom je odličen način za spoznavanje kraja, ki velja za najpomembnejšega v slovenski Istri. Vodstvo Kopra poteka na profesionalen, zanimiv in zabaven način. Med obiskom bodo gostje spoznali veliko zanimivih zgodb in legend, ki so povezane s Koprom.

Koper je največje in najpomembnejše obalno mesto, kulturno in gospodarsko središče slovenske Istre. Skozi zgodovino je mesto močno spremenilo podobo in skoraj neverjetno je, da je bil stari del mesta vedno pokrit z vodo. O bogati zgodovini Kopra pričajo številna imena, od Aegeida in Justinopolis, do Capris in Capodistria, današnje italijanske oznake Koper. Danes je Koper najpomembnejše slovensko pristanišče in vse bolj administrativno, izobraževalno, kulturno in industrijsko središče ter turistično središče v okolici.

Med vodenim ogledom Kopra vodnik po pripovedi pripoveduje gostom bogato preteklost in sedanjost tega pristanišča in nekoč pomembno mesto.

Standardni ogled Kopra poteka po naslednjih točkah:

Vrata Muda in Prešernov trg: v 16. stoletju so po starodavnih glavnih mestnih vratih nastala edina ohranjena vrata iz nekdanjih dvanajstih vrat, ki vodijo v mesto. Prešernov trg, ki ga krasi vodnjak Da Ponte, je bil zgrajen v 17. stoletju. Bazen vodnjaka je osmerokoten, nad njim pa je most, ki ga simbolizira Lorenzo da Ponte, pokrovitelj, ki je postavil vodnjak.

Čevljarska ulica: Že samo ime nam pove, kakšna je bila glavna dejavnost na tej ulici že stoletja. Čevljarska ulica še danes predstavlja glavno nakupovalno ulico v središču mesta, kjer lahko poleg trgovin in kavarn najdete še zanimive obraze.

Titov trg: pravijo, da je glavni koprski trg Titov najlepši osrednji trg od Dubrovnika do Benetk. Ali je to res, jo lahko presojajo vsi, vendar je gotovo, da je to eden najlepših trgov na ozemlju nekdanje Beneške republike. Predstavlja stičišče vseh večjih ulic v starem delu mesta. , obkrožen pa je z vseh strani Pretorska palača, Foresteria, Armerija, Lozja in Sv. Nazariah.

Katedrala Marijinega vnebovzetja ali Nazarij: cerkev je bila zgrajena v 12. stoletju, od takrat pa je bila večkrat prenovljena in razširjena. Dolgo zgodovino cerkve lahko vidimo z obzidanimi romanskimi okni na zunanji strani stavbe, glavna fasada je že umetno oblikovana, pritličje v gotiki in nadstropje v renesančnem slogu. Notranjost je dobila današnjo podobo v 18. stoletju, ko je bila po načrtih beneškega arhitekta Massarija baročna. V tistem času so vse tri cerkvene ladje podpirale mogočne stebre, na stropove so dodajale okrašene pobočja, s čimer so pridobili večji in močnejši prostor. Notranjost poleg bogate arhitekture skriva tudi druge zaklade, med katerimi je sarkofag sv. Nazarija, prava mojstrovina kiparstva iz 15. stoletja. V notranjosti lahko vidimo tudi nekatere slike, predvsem Carpaccijevo oljno sliko Marije z otrokom in svetniki iz začetka 16. stoletja. Stolp pripada tudi cerkvi, ki je sprva služila obrambi mesta, kasneje pa je bila povezana s cerkvijo.

Kidričeva ulica: ulica, ki povezuje Titov trg in Carpačev trg. V njem je Pokrajinski muzej Koper, ki se nahaja v baročni palači Belgramoni-Tasco.

Trg Carpacci: trg je poimenovan po slikarju Vittoreju Carpacciju, slavnem slikarju beneške šole (1465 - 1526). Veliko svojega življenja je preživel na območju Istre. Poleg trgov in ulic se imenuje Carpacci tudi carpaccio. Obstaja tudi steber Sv. Justine je v spomin na zmago nad Turki, ko je Koper sodeloval v bitki.

Promenada: predstavlja osrednjo promenado in je najbolj živahno območje Kopra. Obstaja tudi pristanišče Mandrač-city.

Poleg standardne ture je mogoče izlet prilagoditi tudi interesom gostov. Običajno gledanje traja uro in pol, po želji pa se lahko skrajša ali podaljša. Sestanek z vodnikom je običajno avtobusna postaja na trgu, če gostje pridejo z avtobusom.

Prosti čas: v prostem času gostje imajo veliko možnosti. Lahko obiščejo kulturne znamenitosti, ki se oglašujejo v Turistično informacijskem centru, ali pa ostanejo v eni od trgovin s tipičnimi izdelki ...

Muzeji in druge zanimivosti: v Kopru je več muzejev (Pokrajinski muzej Koper) in galerije za zgodovinske, kulturne in umetniške navdušence. Vredno je obiskati koprski zvonik, s katerega se odpira čudovit razgled na Koper in njegovo okolico. Pravi raj za ornitologe in ljubitelje narave je obisk Škocjanskega zatoka.

Restavracije, primerne za večje skupine: v Kopru je več restavracij, kjer lahko organizirate tudi kosila za večje turistične skupine, v koprskem zaledju pa jih je veliko. Meniji so raznovrstni, od rib in morskih sadežev do tartufov in domačih dobrot

Za razpoložljivost in ceno nas lahko pokličete na +38641389101

Koper

A guided tour of Koper with a licensed and experienced tourist guide is a great way to get to know the place that is considered the most important in Slovenian Istria. The management of Koper takes place in a professional, interesting and entertaining way. During the visit, guests will learn many interesting stories and legends that are connected with Koper.

Koper is the largest and most important coastal city,the cultural and economic center in Slovenian Istria. Throughout history, the city has greatly changed the image, and it is almost unbelievable that the old part of the city has always been covered with water. Koper's rich history is testified by its many names, from Aegeida and Justinopolis, to Capris and Capodistria, today's Italian designation of Koper. Today Koper represents the most important Slovenian port and is increasingly an administrative, educational, cultural and industrial center, as well as a tourist center in the surrounding area.

During the guided tour of Koper, the guide through the narrative tells the guests the rich past and present of this port and once important city.

The standard tour of Koper is carried out according to the following points:

Gate Muda and Prešeren Square: after the ancient arch-shaped main town gate were built in the 16th century, they represent the only preserved door from the former twelve doors leading into the city. The Preseren Square, which is adorned with the Da Ponte fountain, was built in the 17th century. The pool of the well is octagonal, and a bridge over it is symbolized by Lorenzo da Ponte, the patron who has put the fountain in place.

Čevljarska ulica: the name just tells us what has been the main activity on this street for centuries. Čevljarska ulica still today represents the main shopping street in the city center, where you can still find interesting faces in addition to shops and cafes.

Tito Square: they say that the Koper main Titov square is the most beautiful central square from Dubrovnik to Venice. Whether this is true, it can be judged by everyone, but it is certain that this is one of the most beautiful markets on the territory of the former Venetian Republic.It represents the meeting point of all major streets in the old part of the city, and is surrounded on all sides by the Pretorska palača, Foresteria, Armerija, Lodge  and Sv. Nazariah.

Cathedral of the Assumption of. St. Nazarius: the church was built in the 12th century, and since then it has been refurbished and enlarged several times. The long history of the church can be seen with the walled Romanesque windows on the outside of the building, the main facade is already artificially formed, the ground floor in the Gothic and the floor in the Renaissance style. The interior was given the present image in the 18th century, when it was baroque by the plans of  Massari, the Venetian architect. At that time, all three church ships supported the mighty pillars, added decorated slopes on the ceilings, thus gaining a larger and more powerful space. In addition to rich architecture, the interior also hides other treasures, among which the sarcophagus of St. Nazarius, the real masterpiece of sculpture, dating back to the 15th century. Inside, we can also see some paintings, most notably Carpacci's oil painting of Mary with the child and saints from the early 16th century. The  tower  also belongs to the church, which at first served the defence of the city, and later was connected  to the church.

Kidrič Street: the street connecting the Tito Square and the Carpacci Square. It features the Regional Museum of Koper, which is located in the Baroque Palace Belgramoni-Tasco.

Carpacci Square: the square is named after the painter Vittore Carpacci, the famous painter of the Venetian school (1465 - 1526). He spent a lot of his  life in the area of Istria. In addition to the squares and streets, Carpacci is also called carpaccio.There is also a pillar of Sv. Justine set in memory of the victory over the Turks, when the Koper was involved in the battle.

Promenade: it represents a central promenade and is the most lively area of Koper. There is also the Mandrač-city harbor.

In addition to a standard tour, it is possible to adjust the excursion  to the interests of the guests. The usual viewing takes an hour and a half, but can also be shortened or extended if desired. The meeting place with the guide is usually a bus stop at the market, if guests arrive by bus.

Leisure: in the spare time, guests have many options. They can visit cultural sites, advertised in the Tourist Information Center, or stay in one of the stores with typical products ...

Museums and other attractions: there are several museums in Koper (Koper Regional Museum ) and galleries for historical, cultural and artistic enthusiasts. It is worth a visit to the Koper bell tower, from which is a wonderful view of both Koper and its surroundings. A true paradise for ornithologists as well as nature lovers is a visit to the Škocjan zatok.

Restaurants suitable for larger groups: there are several restaurants in Koper, where lunches can also be organized for larger tourist groups, and there are many in the Koper hinterland. The menus are diverse, from fish and seafood to truffles and homemade delicacies

For availability and price, you can call us at  +38641389101

Копер

Экскурсия по Копру с лицензированным и опытным туристическим гидом - отличный способ познакомиться с местом, которое считается самым важным в словенской Истрии. Экскурсия проходит профессионально, интересно и занимательно. В ходе визита гости узнают много интересных историй и легенд, связанных с Копром.

Копер - самый большой и важный прибрежный город, культурный и экономический центр в словенской Истрии. За всю историю город сильно изменил имидж, и почти невероятно, что старая часть города была покрыта водой. Богатая история Копра подтверждается его многочисленными именами, от Эгейды и Юстинополиса до Каприc и Каподистрии, сегодняшнего итальянского обозначения Копра. Сегодня Копер представляет собой важнейший словенский порт и становится все более административным, образовательным, культурным и промышленным центром, а также туристическим центром в окрестностях.

Во время экскурсии по Копру экскурсовод рассказывает гостям о прошлом и настоящем этого порта и когда-то важного города.

Стандартный тур по Копру проводится по следующим пунктам:

Ворота Муда и площадь Прешернa: после того, как в 16 веке были построены древние городские ворота в форме арки, они представляют собой  единственные сохранившиeся ворота из бывших двенадцати ворот, ведущих в город. Площадь Прешернa, украшенная фонтаном Да Понте, была построена в 17 веке. Бассейн колодца восьмиугольный, а мост через него символизирует Лоренцо да Понте, покровитель, который поставил фонтан.

Чевлярская улица: название просто говорит нам, что было основным видом деятельности на этой улице на протяжении веков. Чевлярская улица до сих пор представляет собой главную торговую улицу в центре города, где вы можете найти интересные лица в дополнение к магазинам и кафе.

Площадь Тито: говорят, что главная площадь Титова в Копре - самая красивая центральная площадь от Дубровника до Венеции. Является ли это правдой, об этом могут судить все, но несомненно, что это один из самых красивых рынков на территории бывшей венецианской республики. Он представляет собой место встречи всех главных улиц старой части города. и окружен со всех сторон Преторской  палатой , Форестерией , Армерией , Ложей

Успенский собор или  собор Святого Назария: церковь была построена в 12 веке, и с тех пор была отремонтирована и расширена несколько раз. Долгую историю церкви можно увидеть за окнами в романском стиле с внешней стороны здания, главный фасад уже сформирован искусственно, первый этаж в готическом стиле и второй этаж в стиле ренессанс. Интерьер в стиле барокко получил настоящее изображение в 18 веке, когда он был сделан по замыслу венецианского архитектора господина Массари. В то время церковь поддерживали могучие колонны, добавляли украшенные склоны на потолки, создавая тем самым большее и более мощное пространство. Помимо богатой архитектуры, в интерьере скрыты и другие сокровища, среди которых саркофаг Святого Назария, настоящий шедевр скульптуры, датируемый 15 веком. Внутри мы также можем увидеть некоторые картины, в частности, картина Карпаччи маслом Марии с ребенком и святыми начала 16 века. Башня также принадлежит церкви, которая сначала служила обороне города, а позже была связана с церковью.

Улица Кидрича: улица, соединяющая площадь Тито и площадь Карпаччи. Здесь находится Краеведческий музей Копера, который находится в барочном дворце Белграмони-Таско.

Площадь Карпаччи: площадь названа в честь художника Витторе Карпаччи, известного художника венецианской школы (1465 - 1526). Он провел большую часть своей жизни в районе Истрии. В дополнение к площадям и улицам Карпаччи также называют карпаччо. Есть также столп св. Жюстинa установленного в память о победе над турками, когда Копер был вовлечен в битву.

Променад: он представляет собой центральную набережную и является самым оживленным районом Копра. Существует также Мандрач- порт.

Досуг: в свободное время у гостей много вариантов. Они могут посетить культурные объекты, рекламируемые в Центре туристической информации, или остаться в одном из магазинов с типичными продуктами ...

Музеи и другие достопримечательности: в Копере есть несколько музеев (Краеведческий краеведческий музей) и галереи для любителей истории, культуры и искусства. Стоит посетить колокольню Копер, с которой открывается прекрасный вид как на Копер, так и на его окрестности. Настоящим раем для орнитологов и любителей природы является посещение Шкоцянского затокa.

Рестораны, подходящие для больших групп: в Копре есть несколько ресторанов, где также можно организовать обеды для больших туристических групп, а во внутренних районах Копра их много. Меню разнообразно, от рыбы и морепродуктов до трюфелей и домашних деликатесов.

 Об информации и стоимости, вы можете позвонить нам по +38641389101

Sign In